Advertorial

มายด์ คอมบูชะ “ชาหมักจากสูตรดั้งเดิม 2,000 ปี” กระบวนการ
ในการผลิตชาหมักตามกรรมวิธีดั้งเดิม
มายด์ คอมบูชะ “ชาหมักจากสูตรดั้งเดิม 2,000 ปี”
กระบวนการในการผลิตชาหมักตามกรรมวิธีดั้งเดิม

มายด์ คอมบูชะเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหมักสุขภาพร่วมกับคณะอาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และคอมบูชะ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือคงกระบวนการผลิตคอมบูชะตามสูตรดั้งเดิม
จากประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีก่อน แต่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการผลิตให้ได้คอมบูชะที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย
และคงสารประโยชน์ไว้ได้สูง

มายด์ คอมบูชะเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหมักสุขภาพ
ร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์และคอมบูชะ
จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือคงกระบวนการผลิตคอมบูชะตาม
สูตรดั้งเดิมจากประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีก่อน แต่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตให้ได้คอมบูชะที่มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยและคงสารประโยชน์ไว้ได้สูง

มายด์ คอมบูชะได้รับรางวัล
“เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดแห่งปี”
จากรางวัล GOODLIFE Good Choice Award
ในเครืออมรินทร์ โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็น
จากผู้บริโภคตัวจริง
มายด์ คอมบูชะได้รับรางวัล “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดแห่งปี”
จากรางวัล GOODLIFE Good Choice Award ในเครืออมรินทร์
โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคตัวจริง

กระบวนการผลิตมายด์ คอมบูชะโดยย่อ

 • คัดสรรชาเขียวและ
  ชาอัสสัมคุณภาพดี
  ที่ปลูกแบบออแกนิคจาก
  ภาคเหนือของประเทศไทย
  คัดสรรชาเขียวและชาอัสสัมคุณภาพดีที่ปลูกแบบออแกนิค
  จากภาคเหนือของประเทศไทย
 • นำน้ำชาเขียวผสมชาอัสสัม
  ไปหมักด้วย SCOBY
  สูตรเฉพาะของ
  มายด์ คอมบูชะ ซึ่งประกอบ
  ไปด้วยจุลินทรีย์
  ที่มีประโยชน์ต่อ
  สุขภาพ ถึง 3 สายพันธุ์
  ที่แตกต่างกัน
  นำน้ำชาเขียวผสมชาอัสสัมไปหมักด้วย SCOBYสูตรเฉพาะ
  ของ มายด์ คอมบูชะซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
  ต่อสุขภาพถึง 3 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน
 • มายด์ คอมบูชะ ใช้จุลินทรีย์
  สุขภาพ 3 ชนิดหมัก
  เป็นเวลา 30 วัน ยิ่งใช้
  เวลาหมักนานก็จะทำให้
  สารประโยชน์ต่างๆ
  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  จากกระบวนการทำงาน
  ร่วมกันของจุลินทรีย์และ
  สารสำคัญต่างๆ
  มายด์ คอมบูชะ ใช้จุลินทรีย์สุขภาพ 3 ชนิดหมักเป็นเวลา
  30 วัน ยิ่งใช้เวลาหมักนานก็จะทำให้สารประโยชน์ต่างๆ
  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากกระบวนการทำงานร่วมกันของ
  จุลินทรีย์และสารสำคัญต่างๆ
 • นำไปผ่านกระบวนการ
  รักษาคุณภาพ เพื่อให้ได้
  คอมบูชะที่มีมาตรฐาน
  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  ในขณะที่ยังคงสารประโยชน์
  จากคอมบูชะในปริมาณสูง
  ก่อนนำไปบรรจุพร้อม
  รับประทานให้แก่
  ผู้ที่รักสุขภาพต่อไป
  นำไปผ่านกระบวนการรักษาคุณภาพเพื่อให้ได้คอมบูชะที่มี
  มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคในขณะที่ยังคงสารประโยชน์
  จากคอมบูชะในปริมาณสูงก่อนนำไปบรรจุพร้อมรับประทาน
  ให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพต่อไป
*SCOBY เปรียบเสมือนบ้านของจุลินทรีย์ที่ดีเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการหมักคอมบูชะที่มีคุณภาพ
*SCOBY เปรียบเสมือนบ้านของจุลินทรีย์ที่ดีเป็นส่วนประกอบ
ที่จำเป็นในการหมักคอมบูชะที่มีคุณภาพ